Stadgar Konstgillet Mittskåne

 1.  Föreningens syfte är att väcka och höja intresset för god konst och att stödja skapande konstnärer i Mittskåne, med bostadsort i Eslöv, Höör, Hörby, Hässleholm, Osby och Östra Göinge kommuner plus en mils avstånd från berörd kommungräns, dock inom Skånes gräns.
 2. Medlem i föreningen är envar som betalar av årsmötet fastställd årsavgift, oberoende bostadsort. Årsavgiftens storlek bestämmes av årsmötet.
 3. Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet utsedd styrelse, som fungerar till nästa årsmöte. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter. Antalet suppleanter må variera mellan två och fyra. Styrelsen väljs på två år med halva antalet det ena året och halva antalet det följande året. Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av antalet ledamöterna är närvarande.
 4. Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall omfatta tiden 1/9 – 31/8. Det åligger revisorer att granska föreningens räkenskaper och förvaltning under det avslutade verksamhetsåret och senast 15 dagar före årsmötet avge sin berättelse till styrelsen och återlämna aktuella dokument.
 5. Årsmöten och extra medlemsmöten. Årsmötet är Konstgillet Mittskånes högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte skall hållas före oktober månads utgång. Extra medlemsmöten kan hållas, när styrelsen så beslutar, eller när minst 1/3 av medlemmarna skriftligen begärt detta, med angivande av vilka ärenden som de önskar behandla. Kallelse till årsmöten och till extra medlemsmöten skall delges medlemmarna minst 14 dagar före mötesdagen. Årsmöten och extra medlemsmöten är beslutsmässiga med det antal medlemmar som är närvarande.
 6. Motioner till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda minst en månad före gällande årsmöte.
 7. Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
  Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  Val av två justeringsmän.
  Fråga om mötets utlyst i tid.
  Verksamhetsberättelse.
  Revisionsberättelse.
  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
  Val av ordförande för ett år. Val av sekreterare och kassör.
  Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter.
  Val av revisor och revisorssuppleant.
  Val av valberedning.
  Bestämmande av årsavgift för kommande period.
  Behandling av övriga och inkommande ärenden.
 8. Vid beslut på styrelse- och föreningssammanträden gäller enkel röstövervikt. Omröstning sker öppet om sluten sådan inte särskilt begärs. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I övriga fall har ordföranden utslagsröst. Varje medlem har en röst. Fullmakter får ej användas.
 9. Beslut om ändring av föreningens stadgar eller föreningens upplösning fattas på två medlemsmöten med minst en månads mellanrum. Då beslutas även om eventuella tillgångars användning.